logo bloedsuiker
    Uitgave 8 - 2010, jaargang 25
Een paar kilo meer of minder maakt het verschil
internet.gif

Een gezond gewicht is voor iedereen van belang. Voor mensen met diabetes type 2 is het echter nog belangrijker om te streven naar een gezond gewicht. Overgewicht heeft namelijk niet alleen een negatief effect op het verloop van hun diabetes, mensen met diabetes type 2 lopen bovendien meer kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, zo blijkt uit een Zweeds onderzoek naar de relatie tussen overgewicht en aandoeningen aan hart- en bloedvaten.

Of mensen nu diabetes hebben of niet, overgewicht kan in alle gevallen veel ernstigere gevolgen hebben dan veelal wordt gedacht. Zo betekent overgewicht voor mensen die geen diabetes type 2 hebben een aanzienlijke verhoging van de kans dat zij deze ziekte zullen ontwikkelen. Vrouwen met een BMI (Body Mass Index, uitgedrukt in kg/m²) hoger dan 35 hebben maar liefst 92% kans op het ontwikkelen van diabetes type 2, voor mannen ligt dit percentage op 43%. Omgekeerd neemt de kans op diabetes type 2 bij deze risicogroep echter al met 60% af bij een gewichtsvermindering van 7%.

Insulinegevoeligheid
Voor mensen die diabetes type 2 hebben, betekent overgewicht dat hun insulinegevoeligheid afneemt, waardoor zij in de loop der tijd steeds meer insuline nodig zullen hebben. Gewichtsverlies daarentegen leidt tot een verbetering van de insulinegevoeligheid, wat gunstige gevolgen heeft voor onder meer de bloeddruk, de cholesterolwaarden en de bloedglucosewaarden. En dat kan leiden tot een vermindering van en in sommige gevallen zelfs het stoppen met het gebruik van insuline.

Hart- en vaatziekten
Overgewicht bij mensen met diabetes type 2 kan echter nog verdergaande consequenties hebben: de kans op hart- en vaatziekten blijkt bij hen namelijk groter dan bij mensen die lijden aan diabetes type 2 maar geen overgewicht hebben. Dat is een van de uitkomsten van een Zweeds onderzoek genaamd ‘Risk of cardio-vascular disease and mortality in overweight and obese patients with type 2 diabetes’* naar de relatie tussen overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) en hart- en vaatziekten bij mensen met diabetes type 2.
In dit onderzoek, dat plaatsvond tussen 1998 en 2003, zijn de verbanden bestudeerd tussen overgewicht (BMI tussen de 25 en 29,9) en obesitas (BMI van 30 en hoger) en hart- en vaatziekten bij mensen met diabetes type 2. Als database voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Swedish Cause of Death and Hospital Discharge Registers.

Verhoogd risico
In het kader van het onderzoek werden 13.087 mannelijke en vrouwelijke patiënten in de leeftijd van 30 tot 74 jaar die tot dan toe geen hart- en vaatziekten of beroertes hadden gehad gedurende gemiddeld 5,6 jaar gevolgd. Onderzocht werd in welke mate zij gedurende de looptijd van het onderzoek te maken kregen met fatale of niet-fatale hartaandoeningen, beroertes, aandoeningen aan hart- en bloedvaten en totale mortaliteit (sterfte). Daarnaast is gekeken naar de relatie tussen veranderingen in het gewicht en cardiovasculaire (hart- en bloedvaten) complicaties en totale mortaliteit.
Uit het onderzoek blijkt dat mensen met diabetes type 2 die lijden aan overgewicht of obesitas een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten en totale mortaliteit. Een toename van het BMI met 5 eenheden** geeft een verhoogd risico op fatale en niet-fatale hart- en vaatziekten (15%), beroertes (11%), cardiovasculaire aandoeningen (13%) en sterfte (27%) ten opzichte van mensen met diabetes type 2 zonder overgewicht of obesitas. Deze resultaten zijn gecorrigeerd voor risicofactoren zoals leeftijd, geslacht, diabetesduur, type diabetesbehandeling en roken. Analyse van een subgroep van 4.916 patiënten met overgewicht of obesitas liet zien dat een stijging van de BMI met 1 punt, een toename gaf van het risico op fatale en niet-fatale hartziekten met 13%.
 
Actief bestrijden
De studie toont duidelijk aan dat niet alleen obesitas, maar ook overgewicht al een belangrijke risicofactor is voor het krijgen van hart- en vaatziekten en beroertes en dat het risico op hart- en vaatziekten groter is bij een toename van het BMI dan bij een gelijkblijvend of afnemend BMI. De onderzoekers concluderen dan ook dat het van groot belang is om overgewicht en obesitas actief te bestrijden bij mensen met diabetes type 2.

Gewichtstoename voorkomen

Dr. Frank van Berkum, internist en vasculair geneeskundige, onderschrijft het belang van een goede gewichtsbeheersing bij mensen met diabetes type 2: “Mensen met diabetes type 2 lijden vaak aan overgewicht en de risico’s daarvan worden ook in de medische hoek vaak nog onderschat. In veel gevallen leidt overgewicht echter tot ernstige complicaties en aandoeningen die te voorkomen zouden zijn geweest als er meer aandacht was besteed aan gewichtsbeheersing.”

Duidelijkheid
De studie van Eeg-Olofsson naar de relatie tussen overgewicht en diabetes type 2 laat niets aan duidelijkheid te wensen over: die paar kilo meer of minder maakt voor mensen met diabetes type 2 wel degelijk uit en kan het verschil maken tussen het wel of niet ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen. Het is dan ook van groot belang dat alle betrokkenen, zowel mensen met diabetes type 2 zelf als hun behandelaren, zich bewust zijn van de risico’s en actief de strijd tegen overgewicht aangaan. Een gezonde levensstijl, beweging en de inzet van moderne medicatie kunnen al op korte termijn tot goede resultaten leiden.
facebook google pluseen paar kilo minder
Voor mensen die diabetes type 2 hebben, betekent overgewicht dat hun insulinegevoeligheid afneemt, waardoor zij in de loop der tijd steeds meer insuline nodig zullen hebben